Regulamin sklepu internetowego
www.vamako.pl

Droga Klientko! Drogi Kliencie!
Cieszę się, że dokonujesz zakupu w moim sklepie. Zapoznaj się proszę z niniejszym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które powstały w trosce o Twoje prawa. Dziękuję!

Data opublikowania: 20.08.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 20.08.2023 r.

§1. Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa warunki umów w zakresie dostarczania towarów, a także produktów i usług cyfrowych, w szczególności prawa i obowiązki stron umowy tj. Sprzedawcy i Klienta.
2. Każdy Klient jest zobowiązany zapoznać się i zaakceptować warunki określone Regulaminem przed zawarciem Umowy ze Sprzedawcą.

§2. Definicje

Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Sprzedawca – Magdalena Kotara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VAMaKo Magdalena Kotara, z siedzibą przy ul. Wenedów 4a/4, 75-847 Koszalin, zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posługująca się NIP 499-043-10-07 i REGON 388572260.
2. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Strony internetowej, a w szczególności dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu na Stronie internetowej w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna dokonująca zakupu bezpośrednio związanego z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
5. Użytkownik – osoba fizyczna dokonująca zapisu na Newsletter, a tym samym zawierająca ze Sprzedawcą umowę o jego dostarczanie.
6. Strona internetowa – serwis internetowy, prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresem: https://vamako.pl/.
7. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym: https://vamako.pl/sklep/.
8. Produkt cyfrowy – dostępne w asortymencie Sprzedawcy treści cyfrowe wytwarzanie i dostarczane Klientowi w postaci cyfrowej, zapisane na niematerialnym nośniku (np. e-book w formie pliku PDF wysłany drogą elektroniczną; dostęp do kursu online), które stanowią przedmiot Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
9. Usługa cyfrowa – usługa pozwalająca na przechowywanie i dostęp do danych w postaci cyfrowej lub inne formy interakcji za pomocą danych cyfrowych (np. usługa konta w Sklepie).
10. Konsultacje – usługa świadczona przez Sprzedawcę w formie spotkania online lub rozmowy telefonicznej. (usuń, jeśli nie oferujesz konsultacji)
11. Towar – dostępny w asortymencie Sklepu produkt fizyczny będący przedmiotem Umowy między Klientem a Sprzedawcą.
12. Newsletter – treści cyfrowe dostarczane do osób, które dokonały zapisu za pomocą formularza zapisu zamieszczonego na Stronie internetowej. Zawartość Newslettera obejmuje również tzw. lead magnet (prezent za zapis), który jest jednorazowo dostarczony Użytkownikowi po zapisie na Newsletter. Szczegółowe zasady realizacji usługi Newsletter znajdują się w Regulaminie Newslettera.
13. Środowisko cyfrowe – sprzęt komputerowy, oprogramowanie i połączenia sieciowe wykorzystywane przez Konsumenta w celu uzyskania dostępu do treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub w celu korzystania z nich.
14. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Towary oraz Produkty i Usługi cyfrowe do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia.
15. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów oraz Produktów i Usług cyfrowych do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu dostawy i płatności.
16. Formularz zapisu – formularz dostępny na Stronie internetowej umożliwiający zawarcie umowy o dostarczenie Newslettera.
17. Konto – konto w Sklepie, jest tworzone przez Sprzedawcę do Zamówienia Klienta w chwili zakupu. Są w nim dostępne, po zalogowaniu, dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
18. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego.
19. Operator płatności – system płatności Przelewy24, dostarczany przez PayPro S.A. z siedzibą pod adresem: 60-327 Poznań, ul. Pastelowa 8, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, numerem NIP 7792369887.
20. Umowa – umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (Sklep na Stronie internetowej), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
21. Regulamin – niniejszy regulamin.

§3. Kontakt ze sklepem

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności:

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@vamako.pl;
  • telefonicznie w godz. 12:00-14:00 pod nr 695-905-835;
  • pisemnie na adres: VAMaKo Magdalena Kotara, ul. Wenedów 4a/4, 75-847 Koszalin.

§4. Środowisko cyfrowe użytkownika

1. Do korzystania ze Strony internetowej i Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sprzedawcy oraz składania zamówień i korzystania z Produktów i Usług cyfrowych niezbędne są:
a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet, systemem operacyjnym i przeglądarką internetową, umożliwiające przeglądanie stron internetowych;
b. przeglądarka plików PDF, Word, Excel;
c. aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail);
d. w przypadku niektórych Produktów cyfrowych oraz usług (np. webinarów na żywo, konsultacji online) może być wymagane zainstalowanie dodatkowego oprogramowania lub skorzystanie z zewnętrznej aplikacji (np. Zoom lub innych aplikacji do webinarów i spotkań online), o czym Sprzedawca poinformuje Klienta przed dokonaniem zakupu, umieszczając tę informację w opisie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej.
2. Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Klientowi bezpieczny dostęp do Strony internetowej i Sklepu oraz korzystanie z Produktów i Usług cyfrowych, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
3. Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
4. Sprzedawca przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Strony internetowej, w tym Sklepu, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na Stronie internetowej.
5. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Strony internetowej spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością ze sprzętem komputerowym lub oprogramowaniem używanym przez Klienta.

§5. Pozostałe nieodpłatne treści i usługi cyfrowe

1. Sprzedawca za pomocą Strony internetowej i Sklepu dostarcza płatne Produkty cyfrowe, a także nieodpłatne Produkty (treści) cyfrowe i Usługi cyfrowe.
2. Dostępne są m.in. następujące nieodpłatne Produkty i Usługi cyfrowe:
a. umożliwienie Klientowi przeglądania treści oraz asortymentu na Stronie internetowej i Sklepie oraz korzystania z wyszukiwarki treści (usługa cyfrowa);
b. utworzenie i prowadzenie Konta w Sklepie (usługa cyfrowa) zakładanego w momencie składania Zamówienia, które jest konieczne do korzystania z Treści cyfrowych lub Usług cyfrowych i następuje automatycznie po zaksięgowaniu wpłaty.
3. W celu założenia Konta Klient w trakcie składania Zamówienia powinien wypełnić wskazane pola i zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
4. Na podany przez Klienta adres e-mail wysyłane zostaną informacje związane z założeniem Konta oraz login (nazwa), link do utworzonego konta, z którego Klient może korzystać oraz link do ustawienia nowego hasła. Po kliknięciu linku Klient ma możliwość ustawienia nowego hasła poprzez zresetowanie dotychczasowego.
5. Umowa o prowadzenie Konta w Sklepie jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziane w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat może rozwiązać Umowę o prowadzenie Konta w Sklepie można rozwiązać, wysyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy na adres email lub pisemnie na adres podany w §3 Regulaminu.

§6. Odpłatne Produkty cyfrowe

1. Sprzedawca za pośrednictwem Sklepu umożliwia, poprzez złożenie zamówienia zgodnie z §8 Regulaminu, zawarcie umowy o dostarczania treści cyfrowych niezapisanych na materialnym nośniku (Produkty cyfrowe). To oznacza, że treści te są udostępniane jako pliki elektroniczne do odtworzenia lub pobrania, w zależności od wybranego przez Klienta Produktu cyfrowego (np. e-book, webinar, kurs online). Szczegółowe opisy, w tym funkcjonalności Produktów cyfrowych zawarte są na Stronie internetowej i w Sklepie.
2. W przypadku Produktów cyfrowych, do których dostęp jest przyznawany na czas ograniczony, Sprzedawca spełnia świadczenie, zapewniając Klientowi dostęp do treści cyfrowych, przez czas wskazany w opisie Produktu cyfrowego.
3. Nieobecność Klienta lub delegowanego przez niego uczestnika w potwierdzonym terminie dostępu do treści cyfrowych nie uprawnia Klienta do nieopłacenia Zamówienia ani do zwrotu płatności, jeśli jej wcześniej dokonał. Nie dotyczy to sytuacji, gdy Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, skutecznie odstąpił od Umowy lub gdy doszło do skutecznego rozwiązania Umowy.

§7. Zasady składania Zamówienia

1. Zamówienia w Sklepie można składać przez całą dobę, we wszystkie dni roku.
2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta.
3. W celu złożenia Zamówienia należy:
a. wybrać Produkt cyfrowy będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Dodaj do koszyka”;
b. dokonać dalszych zakupów lub kliknąć przycisk „Zobacz koszyk”, a następnie kliknąć przycisk „Przejdź do płatności” i sfinalizować zakup na kolejnej stronie;
c. w przypadku posiadania specjalnego kuponu i chęci jego wykorzystania – wpisać posiadany kod w miejscu oznaczonym jako „Kod kuponu”, a następnie nacisnąć przycisk „Wykorzystaj kupon”;
d. wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia (imię, nazwisko, ulicę, kod pocztowy, kraj/region, miasto) oraz adres e-mailowy, na który ma nastąpić dostawa Produktu cyfrowego;
e. wpisać dane do faktury, jeśli zamawiający wyraża chęć jej otrzymania, takie jak nazwa firmy i numer NIP (opcjonalnie)
f. wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności;
g. zaakceptować uprzednio przeczytany Regulamin i Politykę prywatności poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Przeczytałam(-łem) i akceptuję Regulamin i Polityka prywatności”, który zawiera aktywne link do niniejszego Regulaminu i Polityki prywatności i plików cookies oraz wyrazić zgodę na dostarczenie treści cyfrowych objętych Zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy poprzez zaznaczenie okienka oznaczonego jako „Wyrażam zgodę na dostarczenie mi treści cyfrowych objętych zamówieniem przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Jestem świadoma(-my) i przyjmuję do wiadomości, że w ten sposób tracę prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży” – akceptacja checkboxów jest niezbędna do zrealizowania Zamówienia;
h. kliknąć przycisk “Kupuję i płacę” oraz dokonać płatności w określonym terminie, w wybrany wcześniej sposób.
5. Płatność on-line dokonywana jest bezpośrednio na stronie Operatora płatności.
6. Po dokonaniu płatności on-line Klient zostanie z powrotem przekierowany na Stronę internetową.
7. Z chwilą potwierdzenia przez Klienta złożenia Zamówienia za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”, między Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta Umowa.
8. Klient, dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, ma świadomość, iż zawarcie umowy związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.

§8. Ceny oraz oferowane metody dostawy i płatności

1. Ceny Produktów cyfrowych są określone w ich opisach dostępnych na Stronie internetowej i w Sklepie.
2. Wszystkie ceny na Stronie internetowej i Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto.
3. Sprzedawca jest płatnikiem zwolnionym z VAT i wystawia faktury zwolnione z VAT na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy o VAT – zwolnienie ze względu na nieprzekroczenie 200 000 PLN obrotu.
4. Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Produkcie cyfrowym w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta zgodnie z procedurą opisaną w §7 Regulaminu.
5. Cena za Produkt cyfrowy jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta, a Klient jest informowany o niej na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli przystąpienia do Umowy.
6. Sprzedawca nie stosuje indywidualnego dostosowania cen na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji.
7. Dostęp do Produktów i nieodpłatnych Usług cyfrowych jest wysyłany Klientowi na podany w zamówieniu adres e-mailowy.
8. Z dostarczeniem Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej nie wiążą się żadne koszty dostawy.
9. Klient za swoje zamówienie może zapłacić, wybierając jedną z następujących metod płatności:
a. przelewy elektroniczne – płatne bezpośrednio na konto Sprzedającego za pośrednictwem Systemu płatności Przelewy24, w tym za pomocą systemu blik. Zamówienie na podstawie Systemu płatności nastąpi po zaksięgowaniu przelewu na koncie rozliczeniowym Sprzedawcy;
b. przelew bankowy – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy w ciągu 7 dni od złożenia Zamówienia.
10. Szczegółowe informacje na temat dostępnych metod płatności za Produkty cyfrowe znajdują się w Formularzu zamówienia.
11. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura w wersji elektronicznej.
12. Klient, zawierając Umowę ze Sprzedawcą, wyraża zgodę na przesyłanie faktur oraz ich korekt drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.

§9. Termin dostarczenia Produktu cyfrowego lub nieodpłatnej Usługi cyfrowej

1. Sprzedawca dostarcza Produkt cyfrowy i/lub nieodpłatną Usługę cyfrową Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie po zawarciu Umowy. W przypadku, gdy Produkt cyfrowy i/lub Usługa cyfrowa mają być dostarczone w późniejszym terminie, Sprzedawca wyraźnie o tym informuje w opisie Produktu/Usługi cyfrowej na Stronie internetowej lub w Sklepie.
2. Produkt cyfrowy uważa się za dostarczony w chwili, gdy został udostępniony Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta jako załącznik do wiadomości email, którą Sprzedawca wysyła Klientowi po zawarciu Umowy lub jako informacja o danych logowania się do platformy, z której można pobrać Produkt cyfrowy. Nieodpłatną Usługę cyfrową uważa się za dostarczoną w chwili, gdy Klient uzyskał do niej dostęp.

§10. Reklamacja
(Odpowiedzialność za niezgodność świadczenia z umową)

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Konsumentowi i Przedsiębiorcy na prawach konsumenta produkt oraz usługę zgodne z umową (tzw. rękojmia konsumencka).
2. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta stwierdzi niezgodność z umową, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną niezgodnością (złożenie reklamacji).
3. Klient składa reklamację w formie pisemnej lub drogą e-mailową na adres podany w §3 Regulaminu.
4. Reklamacja powinna zawierać dane identyfikujące Klienta, opis, czego dotyczy reklamacja oraz żądania z nią związane. W przypadku niekompletnych informacji Sprzedawca wezwie Klienta do ich uzupełnienia w terminie 14 dni od otrzymania wezwania z pouczeniem, że nieuzupełnienie braków we wskazanym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania.
5. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni od daty prawidłowo złożonej reklamacji do Sprzedawcy.
6. Brak odpowiedzi Sprzedawcy w ww. terminie na złożoną prawidłowo reklamację, oznacza uznanie reklamacji przez Sprzedającego.
7. W przypadku, gdy Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, zostaje wyłączona odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy (na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego).

§11. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient, będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł ze Sprzedawcą Umowę na odległość, może odstąpić od Umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 14 dni. W przypadku Produktów cyfrowych i Konsultacji termin jest liczony od dnia zawarcia Umowy.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
3. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do:
a. umów o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości;
b. umów o dostarczanie treści cyfrowych (Produkty cyfrowe), za które Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął spełnianie świadczenia za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie zawarcia umowy oraz potwierdzenie otrzymania zgody na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.
4. W celu odstąpienia od umowy, która nie obejmuje sytuacji wymienionych w poprzednim punkcie, Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu.
5. Konsument i Przedsiębiorca na prawach konsumenta może skorzystać w tym celu ze wzoru umieszczonego w załączniku pod niniejszym Regulaminem. Nie jest to jednak obowiązkowe.
6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o odstąpieniu od Umowy przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument/Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczenie Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta są zobowiązani zaprzestać korzystania z Produktu cyfrowego lub Usługi cyfrowej oraz udostępniania ich osobom trzecim.

§12. Pozasądowe sposoby rozwiązania sporów konsumenckich

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. W sytuacji, gdyby podjęte postępowanie mediacyjne nie przyniosło skutku lub strony nie zdecydowały się na nie, a Klient nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, sądem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z taką umową jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
a. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy,
b. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu,
c. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
4. Konsument może również złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.
5. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl.

§13. Prawa autorskie

1. Treści cyfrowe dostępne na Stronie internetowej, a w szczególności materiały wchodzące w skład Produktów cyfrowych i Usług cyfrowych, są utworami i są objęte ochroną prawa autorskiego, a prawa te przysługują Sprzedawcy lub osobom z nim współpracującym, a które udzieliły Sprzedawcy odpowiednich licencji.
2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów cyfrowych oraz innych treści dostępnych na Stronie internetowej na zasadzie dozwolonego użytku prywatnego. To oznacza, że Klient oraz użytkownicy Strony internetowej mogą z nich korzystać tylko i wyłącznie na własne potrzeby, w tym także prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.
3. Klient oraz użytkownicy Strony nie są uprawnieni do:
a. przekazywania prawa do korzystania z Produktu cyfrowego lub jego części innym osobom (odpłatnie lub nieodpłatnie),
b. kopiowania, powielania go w całości lub części na potrzeby inne niż własny użytek;
c. tworzenia na bazie Produktu cyfrowego lub jego części lub na podstawie jakichkolwiek treści udostępnianych przez Sprzedawcę własnych produktów, treści cyfrowych lub usług sprzedawanych dalej.
4. Klient zainteresowany szerszym wykorzystaniem ww. treści oraz zakupionych Produktów lub Usług powinien skontaktować się ze Sprzedawcą i podjąć indywidualne negocjacje w celu uzyskania jego pisemnej zgody.
5. Nieuprawnione rozpowszechnianie ww. treści stanowi naruszenie przepisów prawa i skutkować może odpowiedzialnością cywilną i karną.

§14. Dane osobowe i pliki cookies

Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: https://vamako.pl/polityka-prywatnosci/.

§15. Postanowienia końcowe

1. Umowy zawierane przez Sprzedawcę zawierane są w języku polskim.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany obowiązują z dniem publikacji nowego regulaminu. Zmiany nie dotyczą umów zawartych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: ustawy Prawa konsumenta, Kodeksu cywilnego; Prawa przedsiębiorców; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz ustawy o ochronie danych osobowych.
4. Regulamin ma zastosowanie do umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r.

Shopping Cart
Scroll to Top