Polityka opinii

Data publikacji: 09.01.2023 r.
Data ostatniej aktualizacji: 09.01.2023 r.

1. Postanowienia ogólne

Niniejsza Polityka opinii reguluje zasady dodawania, publikowania oraz weryfikowania Opinii dotyczących produktów lub usług oferowanych przez Magdalenę Kotara prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą VAMaKo Magdalena Kotara, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 4990431007 zamieszczanych w Serwisie oraz na Mediach społecznościowych Właściciela Serwisu.

2. Definicje

2.1. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
2.2. Media społecznościowe – konta lub profile prowadzone w portalach społecznościowych, w tym:
▪ Instagram – konto w portalu Instagram pod nazwą „vamako.va.magdalena” dostępne pod adresem: https://www.instagram.com/vamako.va.magdalena/
▪ Facebook – strona internetowa w portalu Facebook pod nazwą „VAMaKo Magdalena Kotara – copywriting i zdalne wsparcie biznesu” dostępna pod adresem: https://www.facebook.com/vamako.magdalenakotara
2.3. Opinia – wszystkie subiektywne wypowiedzi lub ich fragmenty publikowane przez Właściciela Serwisu w Serwisie, w Wizytówce Google oraz Mediach społecznościowych lub pozostawione przez Użytkowników za pośrednictwem dedykowanych do tego funkcjonalności danego serwisu.
2.4. Polityka opinii – niniejszy dokument.
2.5. Produkt – każdy towar lub usługa, w tym usługi cyfrowe, treści cyfrowe, prawa i obowiązki wynikające ze stosunków cywilnoprawnych; towar w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
2.6. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez dostępny pod adresem https://vamako.pl/ i jego podstronach, w tym w szczególności sklep internetowy.
2.7. Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym – ustawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. (Dz. U. z 2007 r., poz. 171, 1206 ze zm.).
2.8. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis, Wizytówkę Google lub Media społecznościowe.
2.9. Właściciel Serwisu – Magdalena Kotara prowadząca działalność gospodarczą pod firmą VAMaKo Magdalena Kotara, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 4990431007.

3. Zasady publikowania opinii

3.1. Właściciel Serwisu umożliwia dostęp do wystawionych Opinii o Produktach.
3.2. W Serwisie oraz w Mediach społecznościowych publikowane są wszystkie opinie, zarówno pozytywne, jak i negatywne.
3.3. Opinie pochodzą w szczególności od:
▪ klientów, którzy dokonali zakupu Produktu;
▪ osób, które otrzymały Produkt nieodpłatnie;
▪ osób, które korzystały z Produktu;
▪ osób, które otrzymały Produkt na podstawie umowy barteru;
▪ osób, które otrzymały Produkt na podstawie innej umowy cywilnoprawnej.
3.4. Właściciel Serwisu zapewnia, aby publikowane w Serwisie oraz w Mediach społecznościowych Opinie pochodziły od Konsumentów, którzy używali danego produktu lub go nabyli od Właściciela Serwisu.
3.5. Publikowane Opinie nie są sponsorowane i są niezależne od stosunku umownego istniejącego pomiędzy Konsumentem a Właścicielem Serwisu.

4. Procedura weryfikowania opinii w serwisie

4.1. Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje Opinie w Serwisie.
4.2. Właściciel Serwisu nie umożliwia Użytkownikom samodzielne pozostawienie Opinii za pośrednictwem formularza Opinie, który każdorazowo udostępniony jest pod opisem danego Produktu.
4.3. Wszystkie Opinie publikowane w Serwisie weryfikowane są pod kątem zgodności z Polityką opinii przed ich publikacją.
4.4. Weryfikacji Opinii polega na zweryfikowaniu czy Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu.
4.5. Właściciel Serwisu podejmuje następujące działania w celu weryfikacji Opinii:
▪ weryfikacja danych opiniującego z danymi klientów, którzy dokonali zakupu Produktu, w tym imię, nazwisko oraz adres mailowy;
▪ weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które otrzymały Produkt nieodpłatnie, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail;
▪ weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które otrzymały Produkt na podstawie zawartej z Właścicielem Serwisu umowy barteru, w tym imię, nazwisko oraz adres e-mail;
▪ weryfikacja danych opiniującego z danymi osób, które pozostają w pozostałych rejestrach Właściciela Serwisu, które mogły mieć dostęp do Produktu i go używać.
4.6. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu ustali, że Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu publikuje Opinię na warunkach określonych w Polityce opinii.
4.7. Jeżeli na podstawie procedury określonej w pkt 4.5 powyżej, Właściciel Serwisu będzie posiadał dalsze wątpliwości, Właściciel Serwisu zwróci się do Konsumenta, który przesłał Właścicielowi Serwisu Opinię do publikacji o udzielenie informacji potwierdzającej, że jest Konsumentem, który rzeczywiście używał tego Produktu lub go kupił.
4.8. Publikacji w Serwisie podlegają wyłącznie Opinie, które zostały wydane przez Konsumenta, który używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu.
4.9. Właściciel Serwisu może samodzielnie publikować Opinie, które otrzyma od klientów na stronie głównej Właściciel Serwisu lub w prowadzonym w Serwisie siebie sklepie internetowym.

5. Procedura weryfikacji opinii w Mediach społecznościowych

5.1. Właściciel Serwisu samodzielnie publikuje Opinie, które otrzyma od Konsumentów, na Instagramie.
5.2. Wszystkie Opinie publikowane przez Właściciela Serwisu na Instagramie są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką opinii przed ich publikacją.
5.3. Zasady weryfikacji Opinii określone w pkt 4.3 – 4.8 stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych na Instagramie.
5.4. Właściciel Serwisu zezwala na wydawanie Opinii na Facebooku zgodnie z dostępną tam funkcjonalnością.
5.5. Właściciel Facebooka nie weryfikuje, czy użytkownicy kupili Produkt lub skorzystali z niego, który recenzują lub polecają na Facebooku.
5.6. Użytkownicy samodzielnie publikują Opinie na Facebooku.
5.7. Wszystkie Opinie publikowane na Facebooku są weryfikowane pod kątem zgodności z Polityką opinii niezwłocznie po ich publikacji. Zasady weryfikacji Opinii określone w pkt 4.5 – 4.7 stosuje się odpowiednio do Opinii publikowanych na Facebooku.
5.8. Jeżeli na podstawie procedury, o której mowa w pkt 5.7 powyżej, Właściciel Serwisu nie ustali, że Konsument, który wydał Opinię, używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu, Właściciel Serwisu podejmuje wszelkie możliwe działania w celu usunięcia Opinii, w tym kontaktuje się z właścicielem Facebooka z prośbą o usunięcie Opinii za pomocą dostępnej w serwisie funkcjonalności „Zgłoś post”. Właściciel Serwisu dodaje także komentarz pod Opinią, wskazując, że wydana Opinia nie została wydana przez Konsumenta, który używał danego Produktu lub go nabył od Właściciela Serwisu.

6. Publikacja, modyfikacja i usuwanie opinii

6.1. Właściciel Serwisu publikuje Opinie w niezmienionej postaci, tzn. nie dokonuje edycji lub ich redakcji. Opinie te nie są skracane lub modyfikowane.
6.2. Właściciel Serwisu w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania, w całości lub w części, poszczególnych Opinii nawet po ich opublikowaniu w sytuacji, gdy Opinia:
▪ jest sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, w szczególności jest obraźliwa, zawierająca groźby, zniesławiająca, obsceniczna, pornograficzna, zawierająca lub nawołująca do mowy nienawiści, rasistowska, dyskryminująca, oszczercza lub propagująca przemoc;
▪ narusza lub ogranicza prawa osób trzecich, a w szczególności narusza prawa autorskie, znaki towarowe, inne prawa własności intelektualnej lub prawo do wizerunku;
▪ jest nieprawdziwa lub wprowadzająca w błąd lub zawiera nieprawdziwe twierdzenia dotyczące faktów;
▪ zawiera informacje poufne lub dane osobowe;
▪ zawiera techniczne szkodliwe elementy, takie jak wirusy lub robaki komputerowe czy inne potencjalnie szkodliwe oprogramowanie lub pliki,
▪ zawiera osadzone linki do zewnętrznych stron internetowych;
▪ wymaga usunięcia z powodu wyroku sądowego lub administracyjnego;
▪ wymaga usunięcia z powodu nakazu zaprzestania działań wobec strony trzeciej;
▪ dotyczy wycofanego Produktu.

7. Reklamacje

7.1. W przypadku zastrzeżeń dotyczących Opinii Użytkownik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres: kontakt@vamako.pl.
7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz określenia żądania. Podanie tych danych jest fakultatywne i nie wpływa na skuteczność reklamacji złożonej z ich pominięciem. Podanie danych kontaktowych jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji i udzielenia informacji zwrotnej.
7.3. Wszelkie reklamacje rozwiązywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. Składający reklamację otrzymuje odpowiedź w formie wiadomości poczty elektronicznej wysłanej na adres e-mail kontakt@vamako.pl, z którego została wysłana reklamacja.

8. Odpowiedzialność

8.1. Wyłączną odpowiedzialność za Opinie ponoszą Użytkownicy.
8.2. Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść Opinii pozostawionych przez Konsumentów, w tym Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody oraz roszczenia Konsumenta lub osób trzecich, spowodowane zamieszczonymi Opiniami.
8.3. Opinie nie mogą naruszać powszechnie obowiązującego prawa, jak również praw osób trzecich, w szczególności nie mogą obrażać uczuć, wartości osób trzecich.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Właściciel Serwisu dąży do ciągłego ulepszania stosowanych procedur weryfikacji publikowanych Opinii, więc Polityka opinii jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby zmieniania.
9.2. Właściciel Serwisu zachęca Użytkowników do regularnego sprawdzania treści niniejszego dokumentu pod kątem jego aktualizacji.
9.3. Najnowsza wersja Polityki opinii jest publikowana w Serwisie.

Shopping Cart
Scroll to Top